آژی دهاک

Categories

جای تک تک بوسه هایت، مارهایی شده اند بر دوش خاطراتم ک جوانه های امیدم را، یکایک، قربانی بقایشان میکنم.
کجاست کاوه ی سرنوشت تا بگریزاندم از اهریمن غم؟
ک خم شده پشت فریدون فرخ پی امیدم.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.