دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Programming Python

pandas groupby

تفاوت‌های ۴ تابع اصلی در پایتون پانداس در این پست با مثال توضیح داده شده‌اند.

دسته‌ها
Programming Python علمی

Save to Excel

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Pandas Transform and Filter

Split Apply Combine Filter Data with Transform Transform with Lambda Filter with Pandas Groupby use Map to create a new Column see more also

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی

فرمت اعداد در پانداس

برای فرمت سه رقم سه رقم جدا شده و نمایش تا دو رقم اعشار در پایتون پانداس از این کد استفاده ببرید. یا این کد برای هر ستون

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی

pandas create new column based on values from other columns

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Selecting Subsets of Data in Pandas

from What Code single column  df[‘food’] multiple columns df[[‘color’, ‘food’, ‘score’]] single row df.loc[‘Niko’] multiple rows df.loc[[‘Niko’, ‘Penelope’]] slice notation to select a range of rows df.loc[‘Niko’:’Dean’]   df.loc[:’Aaron’] stepping by 2 df.loc[‘Niko’:’Christina’:2] rows and columns df.loc[row_selection, column_selection]   df.loc[‘Jane’:’Penelope’, [‘state’, ‘color’]] single row df.iloc[3] multiple rows df.iloc[[5, 2, 4]]   df.iloc[3:5]   df.iloc[[2,3], [0, […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

python, Pandas Categorize the range

df[‘PriceBin’] = pd.cut(df[‘PriceAvg’], bins = 3)df[‘PriceBin’].value_counts() (54060.0, 2040000.0] 209 (2040000.0, 4020000.0] 4 (4020000.0, 6000000.0] 1 Name: PriceBin, dtype: int64 df[‘PriceBin’] = pd.qcut(df[‘PriceAvg’], q=3) df[‘PriceBin’].value_counts().sort_index() (59999.999, 210000.0] 77 (210000.0, 315000.0] 66 (315000.0, 6000000.0] 71 Name: PriceBin, dtype: int64 PriceBin SalesAvg0(59999.999, 210000.0] 42.0000001(210000.0, 315000.0] 145.1666672(315000.0, 6000000.0] 114.200000

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Useful Python pandas codes

– To Rename the data framedf.rename(columns={“contract_id”:”deal_id”},inplace=True) – Where statement tips[tips[‘time’] == ‘Dinner’].head(۵) – vlookupmg = pd.merge(df,AgReg,on=”deal_id”,how=”left”) – choose the first column of an array or first part of a string with a delimitter df[“cat”] = df[“CategoryID”].str.split(‘,’,1).str[0] – filling na or nan or Null values df[“CategoryID”].fillna(“”,inplace=True) – Convert To date time pd.to_datetime(df[“start_date”],errors=’ignore’) combination of where and select some. […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Programming Python علمی

Pandas V.S SQL

If you knew SQL before and want to migrate to Python, you can use this article. TiTle SQL Pandas Desc Simple SELECT total_bill, tip, smoker, time FROM tips LIMIT ۵; tips[[‘total_bill’, ‘tip’, ‘smoker’, ‘time’]].head(۵)   Where SELECT * FROM tips WHERE time = ‘Dinner’ LIMIT ۵; tips[tips[‘time’] == ‘Dinner’].head(۵)   Multiple conditions SELECT * FROM tips WHERE […]