بازارش

توی بازارش، باید از خواسته مشتری، ب نیازش پی برد. نیاز مث گرسنگیه خواسته روش بیانشه. ی موقع مشتری ی نیاز داره خواستش ی چیز…