کابوس

در خواب که تو را می‌بینم، بیداری کابوس است.

فصل پنجم

در میان فصول،‌تو فصل پنجمی مابقی گرد تو شکل گرفته‌اند.