دسته‌ها
شعر فرهنگی محمد حسین ابراهیم زاده

خیلی ممنون

یک چشمم اشك بود یک چشمم خون آن لحظه جنون بود و جنون بود و جنون گفتم که تمام عشق و دنیای منی با خنده و طعنه گفت “خیلی ممنون” -علی عطری