دسته‌ها
Data Science Python

Adding total row to pandas DataFrame groupby

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Programming Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Install Python and Jupyter Notebook to Windows 10 (64 bit)

This blog post is a step-by-step tutorial to install Python and Jupyter Notebook to Windows 10 (64 bit). Python 3.3 or greater, or Python 2.7 is required to install the Jupyter Notebook. Download Python 3.7.4 from “https://www.python.org/downloads/release/python-374/” url 2. Choose and select “x86–64 executable installer” for Windows 10–64 bit computer 3. Select location to save the executable […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Pandas Transform and Filter

Split Apply Combine Filter Data with Transform Transform with Lambda Filter with Pandas Groupby use Map to create a new Column see more also

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی

فرمت اعداد در پانداس

برای فرمت سه رقم سه رقم جدا شده و نمایش تا دو رقم اعشار در پایتون پانداس از این کد استفاده ببرید. یا این کد برای هر ستون

دسته‌ها
Buiness Analysis Business Intelligence Data Science Marketing Programming Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

محاسبه حداکثر میزان تخفیف قابل پرداخت به مشتریان جهت بازگشت

فرمول محاسبه (از نظر ما) اینه:‌
حداکثر تخفیف قابل تخصیص = میانگین درآمد از هر سفارش + احتمال بازگشت‌های بیشتر * متوسط تعداد خریدهای بعدی * میانگین درآمد از هر سفارش

دسته‌ها
Buiness Analysis Business Intelligence Data Science

رفع خطای اتصال به سرور MDS توسط افزونه Excel

مطمئن بشید ویندوزتون آپدیته
ببینید سرور روی نام دامنه یا نام سیستم شما فیلتر شده یا نه.
Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager\Add a windows credential \
یادتون نره با دامنه مربوطه یوزرنیم رو وارد کنید. چون در اصل دارید توی سرور مربوطه این یوزر رو وارد می‌کنید.
تمام!!

دسته‌ها
Programming آمار

time

سال ماه شمسی از میلادی ماه میلادی 1398 فروردین 01/01/1398 2019-03-21 March 1398 اردیبهشت 01/02/1398 2019-04-21 April  1398 خرداد 01/03/1398 2019-05-22 May  1398 تیر 01/04/1398 2019-06-22 June  1398 مرداد 01/05/1398 2019-07-23 July  1398 شهریور 01/06/1398 2019-08-23 August  1398 مهر 01/07/1398 2019-09-23 September  1398 آبان  01/08/1398 2019-10-23 October  1398 آذر 01/09/1398 2019-11-22 November  1398 دی 01/10/1398 […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی

pandas create new column based on values from other columns

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Selecting Subsets of Data in Pandas

from What Code single column  df[‘food’] multiple columns df[[‘color’, ‘food’, ‘score’]] single row df.loc[‘Niko’] multiple rows df.loc[[‘Niko’, ‘Penelope’]] slice notation to select a range of rows df.loc[‘Niko’:’Dean’]   df.loc[:’Aaron’] stepping by 2 df.loc[‘Niko’:’Christina’:2] rows and columns df.loc[row_selection, column_selection]   df.loc[‘Jane’:’Penelope’, [‘state’, ‘color’]] single row df.iloc[3] multiple rows df.iloc[[5, 2, 4]]   df.iloc[3:5]   df.iloc[[2,3], [0, […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

python, Pandas Categorize the range

df[‘PriceBin’] = pd.cut(df[‘PriceAvg’], bins = 3)df[‘PriceBin’].value_counts() (54060.0, 2040000.0] 209 (2040000.0, 4020000.0] 4 (4020000.0, 6000000.0] 1 Name: PriceBin, dtype: int64 df[‘PriceBin’] = pd.qcut(df[‘PriceAvg’], q=3) df[‘PriceBin’].value_counts().sort_index() (59999.999, 210000.0] 77 (210000.0, 315000.0] 66 (315000.0, 6000000.0] 71 Name: PriceBin, dtype: int64 PriceBin SalesAvg0(59999.999, 210000.0] 42.0000001(210000.0, 315000.0] 145.1666672(315000.0, 6000000.0] 114.200000