دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Pandas Transform and Filter

Split Apply Combine Filter Data with Transform Transform with Lambda Filter with Pandas Groupby use Map to create a new Column see more also

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی

فرمت اعداد در پانداس

برای فرمت سه رقم سه رقم جدا شده و نمایش تا دو رقم اعشار در پایتون پانداس از این کد استفاده ببرید. یا این کد برای هر ستون

دسته‌ها
Buiness Analysis Business Intelligence Data Science Marketing Programming Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

محاسبه حداکثر میزان تخفیف قابل پرداخت به مشتریان جهت بازگشت

فرمول محاسبه (از نظر ما) اینه:‌
حداکثر تخفیف قابل تخصیص = میانگین درآمد از هر سفارش + احتمال بازگشت‌های بیشتر * متوسط تعداد خریدهای بعدی * میانگین درآمد از هر سفارش

دسته‌ها
Buiness Analysis Business Intelligence Data Science

رفع خطای اتصال به سرور MDS توسط افزونه Excel

مطمئن بشید ویندوزتون آپدیته
ببینید سرور روی نام دامنه یا نام سیستم شما فیلتر شده یا نه.
Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager\Add a windows credential \
یادتون نره با دامنه مربوطه یوزرنیم رو وارد کنید. چون در اصل دارید توی سرور مربوطه این یوزر رو وارد می‌کنید.
تمام!!

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی

pandas create new column based on values from other columns

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Selecting Subsets of Data in Pandas

from What Code single column  df[‘food’] multiple columns df[[‘color’, ‘food’, ‘score’]] single row df.loc[‘Niko’] multiple rows df.loc[[‘Niko’, ‘Penelope’]] slice notation to select a range of rows df.loc[‘Niko’:’Dean’]   df.loc[:’Aaron’] stepping by 2 df.loc[‘Niko’:’Christina’:2] rows and columns df.loc[row_selection, column_selection]   df.loc[‘Jane’:’Penelope’, [‘state’, ‘color’]] single row df.iloc[3] multiple rows df.iloc[[5, 2, 4]]   df.iloc[3:5]   df.iloc[[2,3], [0, […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

python, Pandas Categorize the range

df[‘PriceBin’] = pd.cut(df[‘PriceAvg’], bins = 3)df[‘PriceBin’].value_counts() (54060.0, 2040000.0] 209 (2040000.0, 4020000.0] 4 (4020000.0, 6000000.0] 1 Name: PriceBin, dtype: int64 df[‘PriceBin’] = pd.qcut(df[‘PriceAvg’], q=3) df[‘PriceBin’].value_counts().sort_index() (59999.999, 210000.0] 77 (210000.0, 315000.0] 66 (315000.0, 6000000.0] 71 Name: PriceBin, dtype: int64 PriceBin SalesAvg0(59999.999, 210000.0] 42.0000001(210000.0, 315000.0] 145.1666672(315000.0, 6000000.0] 114.200000

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Useful Python pandas codes

– To Rename the data framedf.rename(columns={“contract_id”:”deal_id”},inplace=True) – Where statement tips[tips[‘time’] == ‘Dinner’].head(۵) – vlookupmg = pd.merge(df,AgReg,on=”deal_id”,how=”left”) – choose the first column of an array or first part of a string with a delimitter df[“cat”] = df[“CategoryID”].str.split(‘,’,1).str[0] – filling na or nan or Null values df[“CategoryID”].fillna(“”,inplace=True) – Convert To date time pd.to_datetime(df[“start_date”],errors=’ignore’) combination of where and select some. […]

دسته‌ها
Data Science آمار علمی

رابطه علّی

در تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار بسیار اهمیت دارد که مدیران بتوانند رابطه علّی را درست تشخیص دهند. می‌توان گفت در بیشتر موارد مدیریت یعنی ایجاد تغییر در چیزهایی که تحت کنترل است به‌منظور آن‌که روی چیزهای دیگری که تحت کنترل نیست، اثر گذاشت تا به نتیجه دلخواه رسید. برای مثال یک مدیر بودجه تبلیغات سازمان خود را […]

دسته‌ها
Data Science علمی

تفاوت همبستگی و رابطه علّی

مطالعه علت پدیده‌ها بسیار اهمیت دارد چراکه به ما کمک می‌کند تا اقدامات و سیاست‌های بهتر و مؤثرتری طراحی کنیم. در مقابل عدم فهم علت یک پدیده می‌تواند موجب اتخاذ اقدامات بی‌اثر شود و حتی نتایج ناخوشایندی به همراه بیاورد. برای مثال اگر شما فکر کنید یک نوع پشه موجب بروز بیماری مالاریا است، در […]