اصطلاحات B2B و تعاریف آن‌ها

Company . CS شرح Description مخفف Abbreviation Company درآمد مکرر ماهانه: درآمد مکرر ماهانه (MRR) مقدار درآمد اشتراکی است که یک شرکت می تواند انتظار داشته باشد به صورت ماهانه دریافت کند. محاسبه MRR به معنای جمع ارزش اشتراک ماهانه همه مشتریان در یک ماه معین است. Monthly Recurring Revenue: Monthly Recurring Revenue (MRR) is… Continue reading اصطلاحات B2B و تعاریف آن‌ها

B2B Marketing KPIs abbreviations and descriptions

Abbreviation Description Company . CS MRR Monthly Recurring Revenue: Monthly Recurring Revenue (MRR) is the amount of subscription revenue that a company can expect to receive on a monthly basis. To calculate MRR is to sum the monthly subscription value of all customers in a given month. Company ARR Annual Recurring Revenue: It is defined… Continue reading B2B Marketing KPIs abbreviations and descriptions

15 things to do before an interview

15 things to do before an interview The following list outlines many of the things the best interviewees do before any interview to maximize results: Research the company. Research your interviewer. Prepare a set of questions. Conduct a mock interview. Print out physical copies of your resume. Eat a healthy meal before the interview. Clean… Continue reading 15 things to do before an interview

Install a jupyter hub with a terminal access to Linux Ubuntu 20.04 with docker

here open a terminal docker ps -a docker pull jupyterhub/jupyterhub docker run -it -p 8000:8000 –name jhubcontainer [jupyterhub/juoyterhub or the ID here] bash apt update apt-get update apt-get install -y git apt-get install npm nodejs python3 python3-pip git nano python3 -m pip install jupyterhub notebook jupyterlab npm install -g configurable-http-proxy apt-get update apt-get install zsh… Continue reading Install a jupyter hub with a terminal access to Linux Ubuntu 20.04 with docker

هرکاری سر وقت خودش

یک شرکت بزرگ ازمون خواسته بود مشخصات محصولمون رو بفرستیم واسشون و پروپوزال همکاری ارائه بدیم. همه چیز به نظر من اینجور میومد که اگر اون شرکت استارت‌آپ ما رو بخره، هم اونا خیلی محصول کامل‌تری خواهند داشت و هم ما. از مهندس علوی منش اجازه خواستم که روی این موضوع و تحلیل همه جوانبش… Continue reading هرکاری سر وقت خودش

خلاصه خطاهای سوگیری

اعتماد به نفس زیاد (اعتماد به سقف!) (Over Confidence) توهم اطلاعات بیش از حد دقیق. Over Precession . مثل استفاده از میانگین بدون در نظر گرفتن واریانس توهم برآورد بیش از حد Over Estimationتوهم بهتر بودن از بقیه. مثبت دیدن توانایی هامدت زمان انجام پروژه کوتاه‌تر در نظر گرفتهمی‌شود. خطای لنگر گیری (Anchoring) تصمیمات متوالی،… Continue reading خلاصه خطاهای سوگیری