time

سال ماه شمسی از میلادی ماه میلادی ۱۳۹۸ فروردین ۰۱/۰۱/۱۳۹۸ ۲۰۱۹-۰۳-۲۱ March ۱۳۹۸ اردیبهشت ۰۱/۰۲/۱۳۹۸ ۲۰۱۹-۰۴-۲۱ April  ۱۳۹۸ خرداد ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ ۲۰۱۹-۰۵-۲۲ May  ۱۳۹۸ تیر ۰۱/۰۴/۱۳۹۸…

رابطه علّی

در تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار بسیار اهمیت دارد که مدیران بتوانند رابطه علّی را درست تشخیص دهند. می‌توان گفت در بیشتر موارد مدیریت یعنی ایجاد تغییر در…