دسته‌ها
Buiness Analysis Business Intelligence Data Science Marketing Programming Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

محاسبه حداکثر میزان تخفیف قابل پرداخت به مشتریان جهت بازگشت

فرمول محاسبه (از نظر ما) اینه:‌
حداکثر تخفیف قابل تخصیص = میانگین درآمد از هر سفارش + احتمال بازگشت‌های بیشتر * متوسط تعداد خریدهای بعدی * میانگین درآمد از هر سفارش

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Selecting Subsets of Data in Pandas

from What Code single column  df[‘food’] multiple columns df[[‘color’, ‘food’, ‘score’]] single row df.loc[‘Niko’] multiple rows df.loc[[‘Niko’, ‘Penelope’]] slice notation to select a range of rows df.loc[‘Niko’:’Dean’]   df.loc[:’Aaron’] stepping by 2 df.loc[‘Niko’:’Christina’:2] rows and columns df.loc[row_selection, column_selection]   df.loc[‘Jane’:’Penelope’, [‘state’, ‘color’]] single row df.iloc[3] multiple rows df.iloc[[5, 2, 4]]   df.iloc[3:5]   df.iloc[[2,3], [0, […]

دسته‌ها
محمد حسین ابراهیم زاده

Asking Questions About our Data

Asking Questions About our DataThanks to Super Data Science we can look at a training data set with some sales data and gain some insights from it. Let’s take a little look at the data as it looks in Excel. Upon initial inspection of the data, we can start thinking of some questions about it […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

python, Pandas Categorize the range

df[‘PriceBin’] = pd.cut(df[‘PriceAvg’], bins = 3)df[‘PriceBin’].value_counts() (54060.0, 2040000.0] 209 (2040000.0, 4020000.0] 4 (4020000.0, 6000000.0] 1 Name: PriceBin, dtype: int64 df[‘PriceBin’] = pd.qcut(df[‘PriceAvg’], q=3) df[‘PriceBin’].value_counts().sort_index() (59999.999, 210000.0] 77 (210000.0, 315000.0] 66 (315000.0, 6000000.0] 71 Name: PriceBin, dtype: int64 PriceBin SalesAvg0(59999.999, 210000.0] 42.0000001(210000.0, 315000.0] 145.1666672(315000.0, 6000000.0] 114.200000

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Useful Python pandas codes

– To Rename the data framedf.rename(columns={“contract_id”:”deal_id”},inplace=True) – Where statement tips[tips[‘time’] == ‘Dinner’].head(۵) – vlookupmg = pd.merge(df,AgReg,on=”deal_id”,how=”left”) – choose the first column of an array or first part of a string with a delimitter df[“cat”] = df[“CategoryID”].str.split(‘,’,1).str[0] – filling na or nan or Null values df[“CategoryID”].fillna(“”,inplace=True) – Convert To date time pd.to_datetime(df[“start_date”],errors=’ignore’) combination of where and select some. […]

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

شعر کرونا

عمه فرمودند: اي شاعر شيرين سخنم بازبگو اين. معظل ما وكل دنياست بگو چون ریشه‌ی عمر ما به کل دود شدست اشک از غم مردم جهان رود شدست تهدید کرونا عمه جان چیزی نیست ماییم و محبتی که مفقود شدست عمه فرمودند: در خواب بدم ندايي آمد بر خيز از نو گل خوب تو خبر […]

دسته‌ها
علمی کارافرینی محمد حسین ابراهیم زاده

هدف

هدف اون چیزی نیست که حتی شب‌ها هم خوابش رو می‌بینی، هدف چیزیه، که شب‌ها نمی‌ذاره بخوابی.   A target is not what you dream about, It’s something that doesn’t let you sleep.

دسته‌ها
Buiness Analysis Marketing علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Excel or any spreadsheet next order date or any related column

=IF ( AND (C2=C1,B2<>B1),D2,””)

دسته‌ها
Marketing استراتژی علمی کارافرینی محمد حسین ابراهیم زاده

سوگیری‌های رفتاری در تصمیم‌گیری

از اینجا مطالعات زیادی در حوزه روان‌شناسی تصمیم‌گیری و اقتصاد رفتاری صورت گرفته است که نشان می‌دهد انسان‌ها در همه موارد لزوماً تصمیمات منطقی نمی‌گیرند و تحت تأثیر سوگیری‌های تصمیم‌گیری (Biases) هستند. شناخت این سوگیری‌ها به مدیران کسب‌وکارها می‌تواند کمک کند تا اثرات آن‌ را بشناسند و به آن‌ها قدرت بیشتری می‌دهد تا بر آن […]

دسته‌ها
Buiness Analysis علمی محمد حسین ابراهیم زاده

سوگیری خودانتخابی چیست؟

از اینجا معمولاً اگر شما یک وب‌سایت داشته باشید، گهگاه مشکلاتی برایتان رخ می‌دهد که نیاز دارید برای رفع آن به بخش خدمات مشتریان شرکت میزبان وب مراجعه کنید. من برای وب‌سایتم از خدمات میزبانی شرکتی استفاده می‌کنم که به‌صورت آنلاین می‌توانم با یک کارشناس فنی گفتگو کنم. پس از پایان گفتگو پنجره‌ای باز می‌شود […]