سلسله

عمریست که چون پیاله ای پاک شدیمنه مست به زمزم و نه از تاک شدیمیک عمر درون سلسله رقصیدیماز خاک بر آمدیم و در خاک…