عمر من

عمر من این چند دم زار نیست کوه بلند و ره هموار نیست زندگی من ب کسی بسته نیست بار پر از پسته ی دربسته نیست دست ز خاک و تن خود شسته ایم ازسر افکار و عمل رسته ایم …

به چون شود

لایق نمی داند مرا کز عشق او پرپر شوم یا کشته ی چشمان او یا همچو خاکستر شوم لایق نمی داند قدم بر چشم من نازل کند از عشق خود سیرم کند، شاید که من بهتر شوم

دانشجو

به نام مردم با سوز و با رنج فلانی هستم از درس صد و پنج اگر استاد جان قابل بدانند دو سه مصراع شعرم را بخوانند منم استاد آن شاگرد باهوش که اسمم را نمی کردی فراموش به یادم هست روزی پای تخته بگفتی درس بنده خیلی سخته نمی خواهد بخوانی کل اوراق فقط از… Continue reading دانشجو

یکدفه

ﻣﺼﺮع اول ﺳﮑﻮت ، ﯾﮑﺪﻓﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ در ﻃﻠﺐ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ، ﻗﻠﺐ ﺳَﺮِ دار ﺷﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزان دل ، ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮدﮐﺎر زار ﺧﻂ ﮐﺶ ﻋﻘﻠﻢ ز ﻋﺸﻖ،ﯾﮑﺪﻓﻪ ﭘﺮﮔﺎر ﺷﺪ ﻃﻌﻨﻪ و ﺷﻮر و ﺷﮑﺮ، ﺻﺤﺒﺖ از ﻫﺮ ﺳﺮاب ﻣﻔﺘﯽ ﮐﺎﻓﺮ دﻟﻢ ، از ﻏﻤﺖ ﻋﯿﺎر ﺷﺪ از ﻗﻔﺲ آزاد ﺷﺪ ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎﻻت و وﻫﻢ ﺳﯿﻢ… Continue reading یکدفه

بابک هارونی

    هد تکنیکال روز میلاد تو برایت صدای بهاران به پاست مث Alt و F4 و Shift و Delete امور شما در دل ما مطاست یه سرچی بزن یا Selectی بکن تمام کالمنای قلبت صفاست بیا خنده بر قلبم Insert کن که Test مجدد شنیدم خطاست به اخمت بدان بابک برعکس تو کباب است… Continue reading بابک هارونی