Menu

داستان

حفاظت شده: داستان ۱۱
هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
حفاظت شده: داستان ۱۰
هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
حفاظت شده: داستان 9
هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
حفاظت شده: داستان ۸
هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
حفاظت شده: داستان 7
هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
حفاظت شده: داستان 6
هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
Friends
Friends, ill be there fore you
تنهایی
فک کردی چی؟ زن بگیری دیگه تنها نیستی؟ بنده خدا اون موقع تازه تنهایی! تازه ی نفر حداقل هس ک همش فقط انتظار داره ببریش کنسرت، مانتو بخری براش، پوشکشو عوض [...]
حفاظت شده: داستان ۵
هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
حفاظت شده: داستان ۴
هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.