قانون آسمان

قانون آسمان   روزی با یک بنده خدایی مشاجره کوتاهی پشت موبایل داشتم. پدر و مادر عزیزم شنیدن. بعد از اینکه قطع کردم پدرم تشریف بردن پشت سر مادرم و فرمودند: بهش بگو اگه فرشته ی بهشت هم باشه باید از زیر این آسمون زندگی کنه!!! قانون آسمان Mohammad Hossein Ebrahimzadeh محمد حسین ابراهیم زاده