قانون سوم

نقطه و دایره مث پرگار آتش و دود، کاغذ و خودکار جای سیگار روی لب هایش جای لب روی دسته ی سیگار جای یک جای خالی در قلبش و نفس هاش بر در و دیوار عطر خیس نگاه بربدنش کوری چشم خیس از دیدار فکر مستش به روی ثانیه ها ساعتی بی طپش دم یک… ادامه خواندن قانون سوم