برای خورشید

خورشید ماه رویم، بشنو ز “دل” پیامیفرصت شمار جانا، هر فرصت سلامی زهر عبور یک دوست، هرچند تلخ باشدبرهاند از غم عیب، تلخ درون جامی…