دیروز بنا بوده به اصفهان برگردم

دیروز بنا بوده به اصفهان برگردم! بیلطمم همونجور که میبینید تاریخ 30 ام خورده اما غلط بود و یک روز دیگهایننجا موندم. و این خوبه. امام رضا رو دوس دارم. یه داستان زیبایی شد موقع رفتنم که نگو!! بلیط ساعت 5 نوشته بود ، به راتناکار گفتم میید شمام؟ اگه بیاید باید 3 بریم تا… Continue reading دیروز بنا بوده به اصفهان برگردم