پنجره

امشب تمام پنجره ها در هجوم صبح

راز درون پرده ی خود را دریده اند

 

پنجره

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده