پشتم به دریاس

اگه میبینی راحت رو به دریا نشستم،‌

چون پشتم به دریاس.

پدر مادرم پشتمن.