نوای راست پنج

Categories

دوباره شب شد و دلم، هوای بودن توه
دوباره قلب کوچکم، واسه سرودن توه

تو در حصار ذهن من، و من به حصر ذکر تو
تو بی حیال هرچه من، و من به ذکر فکر تو

نفس مفس ترانه ها، به یاد اون دقیقه ها
پر از تبسم توه، شقایق و شقیقه ها

نوای راست پنج تو، نوا شده به گوش من
چه شور میزنه دلم، هما شده به دوش من

دوباره برق خنده هات، فیوز قلبمو پروند
آور فلو شده گلوم، حصار سینمو دروند

به دو دوباره فالش شد صدای نازک دلم
چه ره بکرده لای دل به می نوشتن قلم

صدای پای فکر تو صدای ساعتم شده
بولینگ اشک و گونه هام، تمام لعبتم شده

به دیتابیس خاطرم، کالمنای جداولم
تریگرای تو روون، کوئری های باطلم

به “دل” نشسته خنده هات، به گل نشسته بودنم
گله گله ترانه هام، به یاد تو سرودنم

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.