لبخند

Categories

هنوز قلبم تند میزنه
مادرم میگن…این لبخند عمیق موندگارت مال چیه؟

4 comments

    1. این ی نوع شعره
      بهش میگن “هایکو”
      دسته بندیش رو ببینید…

    1. سلام آقای گل خیلی سادس ی سیستمی هس ب نام تلفن همراه منم دارم بزنگید بهم 😀

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.