قیامت

Categories

از قبر که بیرون آمدم،‌ تو را دیدم

به به به این قیامت

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *