قانون سوم

Categories

نقطه و دایره مث پرگار

آتش و دود، کاغذ و خودکار

جای سیگار روی لب هایش

جای لب روی دسته ی سیگار

جای یک جای خالی در قلبش

و نفس هاش بر در و دیوار

عطر خیس نگاه بربدنش

کوری چشم خیس از دیدار

فکر مستش به روی ثانیه ها

ساعتی بی طپش دم یک بار

بوی باروت خون و موج نسیم

گوش مذهب زده، دل بیمار

خاطر ترد تند در تبعید

ساحل امن نرم بی پندار

قانون سوم

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.