قانون ده دقیقه

I made a new rule for my online searches. If my search fails in ten minutes, then I need to change my search.

یه قانون جدید گذاشتم برای جستجوهای آنلاینم. اگر جستجوی من بعد از ده دقیقه به نتیجه مطلوب نرسید، پس باید شیوه جستجوم رو تغییر بدم.