قانون ده دقیقه

Categories

I made a new rule for my online searches. If my search fails in ten minutes, then I need to change my search.

یه قانون جدید گذاشتم برای جستجوهای آنلاینم. اگر جستجوی من بعد از ده دقیقه به نتیجه مطلوب نرسید، پس باید شیوه جستجوم رو تغییر بدم.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.