صبح سحرگه زود ، آتش گرفته بی دود / در اجتماع بودن، تنها “نبود” کم بود

Categories
صبح سحرگه زود ، آتش گرفته بی دود / در اجتماع بودن، تنها “نبود” کم بود
در سیره ی طریقت ، زود باش آقای “حقیقت” / در محضر شریعت ، تنها “فرود” کم بود.
Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.