سپید

امروز شعر من به وصال تو مبتلاست

نقل صبو و باده و جوینده و طلاست

سپید

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده