زنده رود

آب زنده رود رو قطع کردن. بوی لجن میاد توی شرکت. الان انقلاب تابستانه و هوا به گرم ترین درجش در طول سال رسیده.۴۱ درجه سانتی گراد!!

زنده رود

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده