روانشناسی اجتماعی الویت ارنسون – فصل اول

Categories

– انسان حیوانی اجتماعی است. این یعنی ما از اجتماع تاثیر می‌گیریم.

– اگر انسانی به تنبیهی بسیار شدید در ازای انجام کار تهدید شود. کمی هم میلش به آن بیشتر می‌شود در حالی که اگر به مجازاتی ملایم تر تهدید شود. از انجام آن کار صرف نظر خواهد کرد.

– اگر کسی خوبی مارا (مخصوصا پشت سر ما) بگوید ما به او علاقه مند می‌شویم اما اگر بجز خوبی بدی ما را هم بگوید بیشتر به وی علاقه پیدا می‌کنیم.

– طرز فکر مردم از یک مکان اجتماعی باعث می‌شود اگر در آن مکان قرار گیرند تغییر رفتار دهند. زندان بانان از هر طبقه اجتماعی باشند پرخاش گر می‌شوند و با زندانی مانند حیوان رفتار می‌کنند و زندانیان چاپلوسی آنان را می‌کنند از آنها متنفرند و همواره فقط به فکر خویش و فرارند.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.