درس چهارم کتاب 504

Categories

۱- vapor

a- Scientists have devised methods fer trapping vapor in bottles so they can study its makeup.

b- He has gathered data on the amount of vapor rising from the swamp.

c- A vapor trail is the visible stream of moisture left by the engines of a jet flying at high altitudes.

۱- بخار- مه

الف- دانشمندان روش هایی را برای نگهداشتن بخار در بطری طراحی کرده اند، که بتوانند ترکیبات آن را بررسی کنند.

ب- او اطلاعاتی راجع به مقدار بخاری که از باتلاق بالا می رود، جمع آوری کرده است.

ج- مسیر بخار جریان قابل رویت از رطوبتی است که موشکی که در ارتفاعات بلند پرواز می کند از خود به جای می گذارد.

۲- eliminate

a- when the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated.

b- When figuring the cost of a car, don’t eliminate such extras as air conditioning.

c- If we were to eliminate all reclining chairs, no one would fall asleep while watching television.

۲- حذف کردن

الف- وقتی ریل راه آهن بالا برده می شود، خطر تصادف رفع می شود.

ب- هنگام حساب کردن قیمت یک ماشین، لوازم اضافی مثل دستگاه تهویه هوا را حذف نکنید.

ج- اگر همه ی صندلی های راحتی را بیرون می بردیم، هیچ کس هنگام تماشای تلویزیون به خواب نمی رفت.

۳- villain

a- A typical moving picture villain gets killed at the end.

b- The villain concealed the corpse in the cellar.

c- When the villain fell down the well, everyone lived happily ever after .

۳- ( آدم ) شرور

الف- شخص شرور فیلم ویژه در پایان فیلم کشته می شود.

ب- آدم شرور جنازه را در زیر زمین مخفی کرد.

ج- وقتی آدم شرور در چاه افتاد از آن به بعد همه با خوشحالی زندگی کردند.

۴- dense

a- The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight.

b- We couldn’t row because of the dense weeds in the lake.

c- His keen knife cut through the dense jungle.

۴- انبوه- غلیظ- متراکم

الف- برگ های انبوه روی درختان مقدار کمی از نور خورشید را از خود عبور می دهند.

ب- به خاطر وجود علف های هرز انبوه در رودخانه نمی توانستیم پارو بزنیم.

ج- با چاقوی تیزش از میان جنگل انبوه راه عبور را باز کرد.

۵- Utilize

a- No one seems willing to utilize this vacant house.

b- The gardener was eager to utilize different flower and blend them in order to beautify the borders.

c- Does your mother utilize leftovers in her cooking?

۵- استفاده کردن

الف- به نظر نمی رسد هیچ کس بخواهد از این خانه ی خالی استفاده کند.

ب- باغبان مشتاق بود تا از همه گل ها استفاده کند و آن ها را جهت زیبا سازی مرزها با هم ترکیب کند.

ج- آیا مادرت در غذا پختن از ته مانده ها استفاده می کند؟

۶- humid

a- It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner.

b- New Yorkers usually complain in the summer of the humid air.

c- Most people believe that ocean air is quite humid .

۶- شرجی – مرطوب

الف- کلاسمان آنقدر مرطوب بود که آرزو کردیم مدرسه یک دستگاه تهویه بخرد.

ب- مردم نیویورک معمولاض در تابستان از هوای مرطوب شاکی اند .

ج- بیشتر مردم بر این باورند که هوای اقیانوس کاملاض مرطوب است.

۷- theory

a- Einstein’s theory is really too difficult for the average person to understand .

b- My uncle has a theory about the effect of weather on baseball batters.

c- No one has advanced a convincing theory explaining the beginning of writing.

۷- نظریه

الف- فهم نظریه انیشتین برای افراد عادی واقعاً دشوار است.

ب- عموی من نظریه ای راجع به تاثیر آب و هوا بر توپ زن های بازی بیس بال دارد.

ج- هیچ کس نطریه متقاعد کننده ای را که بیان گر شروع نوشتن باشد، ارائه نداده است.

۸- descend

a- If we let the air out of a balloon, it will have to descend.

b- The pilot, thinking his plane was in peril, descended quickly .

c- Knowing her beau was waiting at the bottom of staircase, Eleanor descended at once.

۸- پایین آمدن- فرود آمدن

الف- اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، پایین می آید.

ب- خلبان که فکر می کرد هواپیمایش در معرض خطر است سریعاً فرود آمد.

ج- “النور” که می دانست خاطر خواهش پایین پلکان منتظر است، فوراً پایین آمد .

۹- circulate

a- A fan may circulate the air in summer, but it doesn’t cool it.

b- My father circulated among the guests at the party and made them feel comfortable .

c- Hot water circulate through the pipes in the building, keeping the room warm.

۹- گردش کردن- منتشر کردن

الف- پنکه در تابستان می تواند هوا را به گردش درآورد اما آن را خنک نمی کند.

ب- پدرم در میان مهمان ها حرکت می کرد تا آنها احساس راحتی کنند.

ج- عبور آب از میان لوله های ساختمان، اتاق را گرم نگه می دارد.

۱۰- enormous

a- The enormous crab moved across the ocean floor in search of food .

b- Public hanging once drew enormous crowds.

c- The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon.

۱۰- بسیار بزرگ- عظیم الجثه

الف- خرچنگ عظیم لجثه ای در جستجوی غذا، ته اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد .

ب- اعدام های عمومی زمانی جمعیت بسیار زیادی را به سوی خود جلب می کرد.

ج- شوالیه ی دلاور شمشیرش را بیرون کشید و اژدهای عظیم الجثه را کشت.

۱۱- predict

a- Weathermen can predict the weather correctly most of the time.

b- Who can predict the winning of the Super Bowl this year? .

c- Laura thought she could predict what I would do, but she was wrong.

۱۱- پیش بینی کردن

الف- هواشناسان بیشتر اوقات می توانند به درستی وضع هوا را پیش بینی کنند.

ب- چه کسی می تواند برنده جام برتر را پیش بینی کند؟

ج- ” لورا ” فکر کرد می تواند پیش بینی کند من چکار می کنم، اما او در اشتباه بود.

۱۲- vanish

a- Even in California the sun will sometimes vanish behind a cloud.

b- Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish.

c- Give him a week without a job and all his money will vanish.

۱۲- ناپدید شدن- غیب شدن

الف- حتی در کالیفرنیا گاهی اوقات خورشید پشت ابری ناپدید می شود.

ب- حتی یک جادوگر بزرگ هم نمی تواند یک عاشق حسود را غیب کند.

ج- یک هفته به او مهلت بده بیکار باشد و همه پول هایش ناپدید خواهد شد.

………………………………………………………………………..

مثال های بیشتر:

۱- If we have one more hot, humid day, you will be able to persuade me to move to Alaska.

۱- اگر یک روز گرم و مرطوب دیگر داشته باشیم می توانی مرا ترغیب کنی به آلاسکا برویم.

۲- In the show the magician waved his wand to make a lady vanish.

۲- در نمایش، جادوگر برای غیب کردن خانمی عصایش را تکان داد.

۳- The hair on his head was so dense, a special pair of scissors was used to thin it.

۳- موهای سر او آنقدر پرپشت بود که یک قیچی مخصوص برای کوتاه کردن آن بکار رفت.

۴- Since he has passed all his subjects, I’ll predict that he will graduate.

۴- چونکه در تمام درس هایش قبول شده است، پیش بینی می کنم فارغ التحصیل شود.

۵- The villain in the movie was played by an actor who was able to look mean.

۵- نقش ( آدم) شرور در فیلم بوسیله بازیگری ارائه شد که قادر بود خود را آدم پستی جلوه دهد.

۶- Vapor rose out of the valve on top of the steam engine.

۶- بخار از روی سوپاپ بالای موتور بخار برخاست.

۷- The basketball player was enormous, he could practically drop the ball through the hoop.

۷- بسکتبالیست قوی هیکل بود و می توانست توپ را به راحتی در حلقه بیندازد.

۸- What theory can you suggest to explain the frequent changes in women’s clothing?

۸- برای توضیح تغییرات مکرر پوشاک خانم ها چه نظریه ای می توانید پیشنهاد کنید؟

۹- Why don’t you utilize all the space on that page?

۹- چرا از تمام فضای آن صفحه استفاده نمی کنی؟

۱۰- Sooner or later the elevator will descend and we’ll be able to go up .

۱۰- دیر یا زود آسانسور پایین می آید و ما می توانیم بالا برویم.

۱۱- I heard a doctor on a television show say that if we eliminate one slice of bread each day, we’ll lose weight.

۱۱- باز پزشکی در یک برنامه تلویزیونی شنیدم گفت که اگر ما هر روز یک تکه نان از غذای خود حذف کنیم، وزنمان را کاهش می دهیم.

۱۲- Copies of some magazines are so scarce, the librarian won’t allow them to circulate.

۱۲- کپی بعضی از مجلات خیلی کمیابند، کتابدار اجازه نخواهد داد که آنها تکثیر شوند.

درس چهارم کتاب 504

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده