دانشگاه

Categories

از بچگیم اراده فرمودید تا عشق تحصیل باهام عجین باشه
به شیر بود مگر شور عشق سعدی را
که پیر گشت و تغیر در او نمی آید؟
هر روزم تقریبا اجازه میدادید بخونم، مطالعه کنم و به روز بشم
اگه اجازه بفرمایید تو پست بعد انگلیسی مینویسمش!

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.