خونم

Categories

خونمو تحویل دادم. یاد ۳ اردیبهشت ۹۳ خوش. من از الانم راضیم. نمیدونم اگه بر میگشتم به اون موقع، چ میکردم. آیا همین کارارو میکردم یا نه. دلتنگ رفیقمم. شاید هرکار میکردم اونو از دست ندمش.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.