خموش

در طلبت آمده‌ام بر خروش

زآتش رویت نه غریب است جوش                             

دستم اگر پاره شد از اشتیاق 

رخ بنمایان و گناهم بپوش  

قامت رعنات چو دیدست سرو 

تا ابدالدهر بمانده خموش 

گوشه ی چشمی بنمایی اگر 

صبر و قرارم برود همچو هوش

چشمم اگر کور شد از دوریت

بهر قدمهات به راه است گوش                                 

لب بگشا باب سخن باز کن

خواهی اگر یک کلمه گو خموش