خلاصه ای بر روانشناسی اجتماعی .. الویت ارنسون

Categories

خلاصه ای بر روانشناسی اجتماعی .. الویت ارنسون

اهداف هم رنگی :

۱)      درستی رفتار

۲)      داشتن روابط دوستانه با مردم از طریق رفتار مطابق با انتظار آنها

  • بسیاری از مردم معتقدند که میزان هم رنگی آنها کمتر از دیگر اعضای گروه است.
  • عواملی که باعث هم رنگی می شوند:

۱)      اتفاق نظر

اگر حتی ۱ موافق باشد تمایل فرد برای هم رنگی نادرست کاهش می یابد.- هم رنگی با ۳ نفر = ۱۶ نفر.

۲)      نوع شخصیت. عزت نفس، تفاوت فرهنگی، جنسی و …همرنگ در نروژ و چین و ژاپن جمع گرا بیشتر از آمریکا و فرانسه فرد گرا است و زنان بیش از مردان هم رنگی نشان می دهند.

۳)      ترکیب اعضای گروه: با این ترکیب همرنگ ترند :

  1. متخصصین
  2. اهمیت اعضا (تک تک و دسته جمعی برای فرد)
  3. اعضا (تک تک یا جمعی) با فرد رابطه داشته باشند.
  • یک روش کاهش هم رنگی وادار کردن افراد به قضاوت اولیه شان باشد.
  • نا هم رنگی برای آنکه در گروه ثبات دارد ساده تر است.
  • “نفوذ اجتماعی اطلاعاتی” افرادی دارند که دیگران آنها را منبع اطلاعاتی می دانند دیگران تفسیر وی را از این موقعیت برتر از تفسیرهای خودشان می دانند.
  • هم رنگی ناشی از مشاهده گسترده تر و عمیق تر از هم رنگی از سر تنبیه یا مقبولیت است.
  • ابراز احساسات در برابر تغییرات شدید فیزیکولژی با منبع نامعلوم بر اساس رفتار افراد با شرایط یکسان شکل میگیرد.

خلاصه ای بر روانشناسی اجتماعی .. الویت ارنسون

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.