توصیه پایان نامه

Categories

? توصیه کاربردی، قبل از نگارش #پایان_نامه
توصیه می شود که از اول، فایلهای مرتبط با پایان نامه در یک پوشه (فولدار) خاص ذخیره شود، سپس داخل این پوشه تعدادی پوشه دیگر نیز ایجاد شود. بهتر است از این دسته بندی برای مدیریت فایلها استفاده کنید:
?پروپوزال: فایل پروپوزال و ایرادات احتمالی گرفته شده توسط استاد و دانشگاه را در این پوشه ذخیره کنید.
?متون: حاوی متن اصلی پایان نامه است. در این پوشه می توانید پوشه (ها) دیگری را برای فایلهای اکسل و … ایجاد کنید. درواقع مطالبی که در متن نهائی پایان نامه دیده می شود، در این پوشه قرار دارد.  
?رفرنس: فایل مراجع مورد استفاده را در این پوشه ذخیره کنید. بهتر است که دو پوشه ایجاد کنید. یکی برای مراجع استفاده شده و دیگری برای مراجعی که مرتبط با پایان نامه است، اما شما از آنها در پایان نامه استفاده نکردید. 
?شبیه سازی: اگر شبیه سازی در پایان نامه انجام دادید، فایل (ها) آن را در این پوشه قرار دهید. توصیه میشود که این پوشه خود حاوی دو پوشه دیگر باشد، یکی برای فایل شبیه سازی و دیگری نتایج خام و اولیه شبیه سازی. 
?مقاله: اگر از پایان نامه، مقاله استخراج نمودید، آن را در این پوشه ذخیره کنید. اگر دو مقاله استخراج کردید که یکی فارسی و دیگر انگلیسی است، به ترتیب Persian و English نام گذاری کنید. اگر تعداد مقالات زیاد باشد، می توانید به صورت عددی شماره گذاری نمایید. 
?غیره: فایلهای مرتبط با پایان نامه که چندان کاربرد نداشتند را در این پوشه ذخیره کنید. 
?نسخه نهایی: نسخه نهائی پایان نامه برای تحویل را در این پوشه قرار دهید. توصیه میشود دو پوشه داخل پوشه “نسخه نهایی” ایجاد کنید، یکی فایلهای تحویل داده شده به دانشگاه (با عنوان University) دیگر برای تحویلی به استاد (با عنوان Prof)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.