به چون شود

لایق نمی داند مرا کز عشق او پرپر شوم
یا کشته ی چشمان او یا همچو خاکستر شوم
لایق نمی داند قدم بر چشم من نازل کند
از عشق خود سیرم کند، شاید که من بهتر شوم