بهرام

Categories

 

بهنام

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

3 comments

    1. سلام آقا وحید گل، خیلی خیلی مخاصیم استاد. خوبین؟؟
      بهنام رو ی همکارام شکست. بجاش ی منوچهر برام خریده. گذاشتمش تو اون اتاق. داره ربنا میگه از دیشب.

      1. آها… بهنام…. نمیدونم وحید. هیچ خبری ندارم. خیلی بد تموم شد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.