بریم واسه گزینش آماده ای؟

واسه گزینش هیئت علمی دانشگاه، باید مصاحبه کنی. نه از نظر علمی،  ک همه جوره باید آماده باشی.

خستم

میدونی؟