بریم واسه گزینش آماده ای؟

Categories

واسه گزینش هیئت علمی دانشگاه، باید مصاحبه کنی. نه از نظر علمی،  ک همه جوره باید آماده باشی.

خستم

میدونی؟

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *