بادبادک ها

تو آن جلو ایستاده ای
بادبادک ها بالای سر من اوج می گیرند