اصول نگارش چڪ

Categories

اصول نگارش چڪ:

✍۱-تاریخ و مبلغ چڪ را حتما ، هم بہ حروف و هم بہ عدد بنویسید .

✍۲- بر روے مبلغ عددے و حروفے را با چسب شیشہ اے پوشاندہ و با ناخن روے آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روے چڪ جدا ڪند .

✍۳- هرگز در هنگام نگارش چڪ ، خودڪارتان را عوض نڪنید (حتے دو خودڪار همرنگ ) . چرا ڪہ جاعل بعدا مے تواند ادعا ڪند ڪہ خودڪار سومے هم در ڪار بودہ است .

?گاهے دیدہ مے شود ڪلاهبرداران مخصوصا خودڪار تمام شدہ اے را بہ شما دادہ ڪہ بسرعت جوهرش تمام شدہ و مجبور شوید قسمتے از متن چڪ را با خودڪارے دیگر بنویسید

✍۴- یڪ اشتباہ متداول، استفادہ از خودڪار دیگران است . هرگز از خودڪار ڪسے ڪہ مے خواهید چڪ را با او بدهید استفادہ نڪنید . حتما برایتان پیش آمدہ ڪہ در هنگام نگارش چڪ ، طرف مقابل فورا خودڪارش را بطرفتان مے گیرد . هرگز قبول نڪنید !!! چون بعدا با همان خودڪار چڪتان دستڪارے مے شود .

✍۵- اگر زیاد چڪ مینویسید از قلمے منحصر بفرد با رنگے خاص استفادہ ڪنید . (رنگ مشڪے و رنگ آبے براحتے قابل ساخت و جعل است)

✍۶- یڪے از اشتباهات رایج در نگارش چڪ این است ڪہ قسمتے از متن چڪ را بہ طرف مقابل مے سپاریم تا بنویسد . بعنوان مثال تاریخ ها را میزند و چڪ را جهت درج مبلغ و امضا بہ شما مے دهد . یا مبلغ چڪ را نوشتہ و از شما مے خواهد آن را امضا نمایید
در اینصورت بعدها ، بازهم مے تواند چڪ را دستڪارے ڪند و شما نمے توانید ثابت ڪنید ڪہ بعدا اینڪار را ڪردہ چون اطلاعات دیگر چڪ هم بدست او نوشتہ شدہ است .

✍۷- در صورتے ڪہ چڪ خط خوردگے ندارد ، حتما درج نمایید “بدون خط خوردگی” و در صورتے ڪہ داراے خط خوردگے است حتما ، میزان و موارد خط خوردگے را در پشت چڪ ڪامل توضیح دهید .

✍۸- در صورت عقد قرارداد ، حتما مبلغ ، تاریخ و شمارہ چڪ را در قرار داد درج ڪردہ و تصاویر چڪها را پیوست نمایید .

✍۹- بعضے چڪ ها ۲ امضا بودہ (حتما دو نفر باید امضا ڪنند) و یا بدون مهر فاقد اعتبارند (معمولا در شرڪت ها) . این یڪے از فرصت هاے ڪلاهبردارے است .

?خیلے مواقع صادر ڪنندہ چڪ بقصد پرداخت نڪردن یا دیرتر پرداخت ڪردن چڪ ، مخصوصا این موضوع را پنهان مے ڪند و چڪ را امضا ڪردہ و تحویل شما مے دهد .

?مسلما این چڪ نقد نخواهد شد و تنها راہ شما، شڪایت حقوقے (طولانے مدت) از اوست ڪہ در آخر هم مدعے مے شود ڪہ در آن لحظہ فراموش ڪردہ بودم ڪہ این چڪ بدون مهر فاقد اعتبار است .

?پس در زمان قرارداد و گرفتن چڪ ، از صادرہ ڪنندہ بخواهید درج ڪند ڪہ این چڪ دو امضا نبودہ و نیاز بہ مهر ندارد . در این صورت، اگر این مشڪل پیش بیاید ، مے توانید از وے بخاطر ڪلاهبردارے و فریب شڪایت نمایید .

✍۱۰- هرگز چڪ را جهت اصلاح ، تعویض ،و … در اختیار ، صادر ڪنندہ قرار ندهید . چون در اختیار داشتن چڪ توسط صادرڪنندہ بمعناے پرداخت دین است . یعنے صادرڪنندہ مے تواند مدعے شود ڪہ وجہ چڪ را پرداختہ و چڪ را پس گرفتہ است . و این شمایید ڪہ باید ثابت ڪنید ڪہ اینطور نبودہ است ڪہ ڪار بسیار مشڪل و زمانبرے است .

✍۱۱- اگر تاریخ چڪ شما با تاریخ تحریر (نوشتن) قرارداد یڪے باشد ، مے توانید بصورت ڪیفرے آن را دنبال ڪنید ولے اگر تاریخ چڪ بعد از تاریخ قرارداد باشد چڪ شما وعدہ دار و حقوقے است .

✍۱۲- حتے المقدور چڪ را حامل نڪشید و سعے ڪنید در وجہ شخص خاصے چڪ را صادر نمایید تا هر ڪسے (شرخر) نتواند ادعا ڪند ڪہ چڪ مال اوست .

✍۱۳- اگر در متن چڪ ڪلمہ “بابت” درج شود و یا شرطے درج گردد ، چڪ شما منوط بہ اجرا و اثبات آن مے گردد . مثلا : در وجہ آقاے …. بعنوان ضمانت قرارداد …

?در این موارد چڪ حقوقے شدہ و دریافت آن مشڪل خواهد شد پس بخواهید ڪہ در متن چڪ نوشتہ نشود بابت ….

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.