اصطلاحات B2B و تعاریف آن‌ها

Categories
Company . CSشرحDescriptionمخففAbbreviation
Companyدرآمد مکرر ماهانه: درآمد مکرر ماهانه (MRR) مقدار درآمد اشتراکی است که یک شرکت می تواند انتظار داشته باشد به صورت ماهانه دریافت کند. محاسبه MRR به معنای جمع ارزش اشتراک ماهانه همه مشتریان در یک ماه معین است.Monthly Recurring Revenue: Monthly Recurring Revenue (MRR) is the amount of subscription revenue that a company can expect to receive on a monthly basis. To calculate MRR is to sum the monthly subscription value of all customers in a given month.MRRMRR
Companyدرآمد دوره ای سالانه: به عنوان ارزش اجزای درآمد مکرر قراردادی از اشتراک ها که برای یک دوره یک ساله عادی شده است، تعریف می شود. به طور خلاصه می توان آن را به عنوان MRR * 12 نیز محاسبه کردAnnual Recurring Revenue: It is defined as the value of the contracted recurring revenue components of subscriptions normalized to a one-year period. In short it could also be calculated as MRR * 12ARRARR
Companyدرآمد مکرر ماهانه از مشتریان تازه به دست آمده – به عنوان MRR پرداخت شده در شروع اشتراک + ارتقاء در اولین ماه از شروع محاسبه می شود.Monthly Recurring Revenue from Newly Acquired Customers- It is calculated as the MRR paid at the start of the subscription + Upgrades within the first month of startingMRR مشتری جدیدNew Customer MRR
Companyشرکتی با اشتراک وب سایت که MRR > 0A Company with a website subscription of which the MRR > 0مشتریCustomer
Companyشرکتی که اشتراک وب‌سایتی را راه‌اندازی کرده است و برای آن MRR > 0 برای ماه اولA company that has started a website subscription & for which the MRR > 0 for the first monthمشتری جدیدNew Customer
Companyاولین MRR که یک مشتری جدید شروع به پرداخت برای محصول می کندThe first MRR which a new customer starts paying for the productMRR جدیدNew MRR
Companyهرگونه تغییر مثبت در MRR از یک مشتری موجود در یک دوره معین پس از ماه اول.Any positive change in MRR from an existing customer in a certain period after the first month.ارتقا دهیدUpgrade
CompanyMRR از کاهش تعداد کاربران، تغییر طرح، تغییر پرداخت سالانه به ماهانه از دست رفت.MRR lost from reducing the number of users, change of plan, changing Yearly to monthly payment.خلع درجهDowngrade
Companyفعال سازی مجدد (MRR> 0) مشتری که قبلاً از کار افتاده بود.The reactivation (MRR>0) of a customer that had previously churned.فعال سازی مجددReactivation
CompanyMRR مربوط به مشتریانی است که اشتراک خود را در یک دوره معین لغو کرده اند. در آخرین روز اشتراک شناسایی می شود.The MRR associated with the customers that cancelled their subscription in a certain period. It is recognized at the last day of the subscription.ول کردنChurn
CompanyMRR توسط همه مشتریانی که در حال حاضر پرداخت می‌کنند، ارائه می‌شود. در داشبورد کل MRR جدید است – کل ریزش تا به امروز.The MRR contributed by all of the currently paying customers. In the dashboard it is the total new MRR – total churn till date.MRR مشتری فعلیCurrent Customer MRR
Companyاین مجموع Downgrades (منفی)، ارتقاء (مثبت) و Churn (منفی) است.This is the sum of Downgrades (negative), Upgrades (positive) and Churn (negative).رشد MRR از مشتریان موجودGrowth in MRR from Existing Customers
CS,CompanyMRR مشتریانی که در 30 روز گذشته 30 بلیط ارسال کرده اند، یعنی بر اساس فعالیت وب سایتThe MRR of customers who have sent 30 tickets in the last 30 days, i.e. based on website activityMRR فعالActive MRR
CS,CompanyMRR مشتریانی که در 30 روز گذشته 0 بلیط ارسال کرده اند، یعنی فعالیت زیادی در حساب وب سایت خود ندارند.The MRR of customers who have sent 0 tickets in the last 30 days, i.e. don’t have much activity in their website account.MRR غیر فعالInactive MRR
Marketing,Salesرهبر واجد شرایط فروش: هنگامی که تیم SDR MQL را “می پذیرد”، شرکت را به عنوان یک رهبر واجد شرایط فروش در مرحله چرخه حیات مشخص می کند. این یک معامله را در خط لوله AE در مرحله SQL باز می کند.Sales Qualified Lead: When the SDR team “accepts” the MQL, it marks the Company as a Sales Qualified Lead in the Lifecycle Stage. This will open up a deal in the AE pipeline in the SQL stage.SQLSQL
Marketingهزینه بازاریابی آنلاین مستقیم (مثلاً تبلیغات گوگل، تبلیغات فیس بوک، تبلیغات لینکدین و غیره) برای این ماه ترکیب شده است.The direct online marketing spend (e.g. google ads, facebook ads, linkedin ads, etc) combined for this month.هزینه تبلیغاتAd Spend
Marketingهزینه صرف شده برای تبلیغات برای به دست آوردن یک سرنخ واجد شرایط فروش.The cost spent on ads in acquiring one Sales Qualified lead.هزینه هر SQLCost per SQL
Marketingهزینه صرف شده برای تبلیغات در به دست آوردن یک سرنخ واجد شرایط فروش از رسانه های پولی UTM.The cost spent on ads in acquiring one Sales Qualified lead from paid UTM mediums.هزینه هر SQL پرداخت شدهCost per Paid SQL
Marketingهزینه جذب مشتری (CAC) هزینه برنده شدن یک مشتری است. در داشبورد، معیار کل هزینه تبلیغات/تعداد مشتریان جدید است. به عنوان مثال، اگر وب سایت 30 هزار تومان برای تبلیغات هزینه کرده و 100 مشتری را در آن دوره بسته است، CAC مستقیم 30 هزار / 100 = 300 یورو است.Customer Acquisition Cost (CAC) is the cost of winning a customer. In the dashboard, the metric is Total ad spend/ Number of new customers. E.g. If website spent 30k on ads and closed 100 customers in that period, the CAC direct is 30k / 100 = 300 euro.CAC مستقیمCAC Direct
Marketingدوره بازپرداخت CAC تعداد ماه‌هایی است که برای بازپرداخت هزینه‌های جذب مشتری پس از محاسبه هزینه‌های خدمات به آن مشتری لازم است. در داشبورد، معیار CAC Direct / حاشیه ناخالص (هزینه تبلیغات/ (MRR مشتری جدید * حاشیه ناخالص)) است.CAC Payback Period is the number of months required to pay back the customer acquisition costs after accounting for the expenses to service that customer. In the dashboard, the metric is CAC Direct / Gross Margin (Ad spend/ (New customer MRR * Gross Margin))دوره ی باز پرداختPayback Period
Marketingسرنخ واجد شرایط بازاریابی: هنگامی که یک سرنخ را شناسایی می کنیم که با وب سایت مطابقت دارد و در مرحله «پایین قیف» است، به عنوان بازاریابی فرض می کنیم که آنها «سرب واجد شرایط بازاریابی» هستند. هنگامی که یک Lead به عنوان MQL علامت گذاری می شود، وظیفه ای برای SDR ها ایجاد می شود.Marketing Qualified Lead: When we identify a Lead that has Fit with website and is in the “Bottom of the funnel” stage, as marketing we assume they are “Marketing Qualified Lead”. When a Lead is marked as MQL, a task will be generated for the SDRs.MQLMQL
CSMRR که با حساب هایی مرتبط است که در 30 روز گذشته <= 30 بلیط داشته اند و کمتر از 6 ماه مشتری بوده اند.The MRR that is associated with accounts that had <= 30 tickets in the past 30 days and have been a customer < 6 months.MRR جدید و (تقریباً) غیرفعالNew & (nearly) Inactive MRR
Productمیانگین تعداد روزهایی که آزمایشی اقداماتی را انجام می‌داد (که با ردیابی بخش اندازه‌گیری می‌شود) در وب‌سایت. این فعالیت شامل افزودن کاربر، افزودن کانال، افزودن بلیط و کلیک است.The average number of days in which the trial was taking actions (as measured by segment tracking) in website . This activity includes adding users, adding channels, adding tickets, and clicks.میانگین روزهای فعال در آزمایشیAverage days active in Trial
Productهر آزمایشی که قبل از پایان دوره شروع شود و پس از شروع دوره به پایان برسد.Any Trial that starts before the period ends and ends after the period starts.آزمایش فعلیCurrent Trial
Productهر کارآزمایی فعلی که دارای هر گونه فعالیتی است (که با ردیابی بخش اندازه‌گیری می‌شود) در طول دوره. این فعالیت شامل افزودن کاربران، افزودن کانال، افزودن بلیط و کلیک است. آزمایشی زمانی فعال تلقی می شود که در 24 ساعت گذشته فعالیت داشته باشد.Any Current trial that has any activity (as measured by segment tracking) during the period. This activity includes adding users, adding chanels, adding tickets, and clicks. A trial is considered active when it has had activity in the last 24 hours.آزمایشی فعالActive Trial
Productمشتری که با حرکت در قیف فروش به مشتری پرداخت کننده تبدیل شد. امتیازدهی سرب → MQL → SQL → مشتری. در داشبورد تعداد شرکت‌هایی است که تاریخ مشتری آنها خالی نیست.The customer who became a paying customer by moving through the sales funnel. Lead scoring → MQL → SQL → Customer. In Dashboard it is the number of companies where became a customer date is not blank.مشتری تبدیل شدهConverted Customer
DataMRR اضافی از مشتریان جدید در ماه اولAdditional MRR from new customers within the first monthارتقاء در ماه 1Upgrade 1st Month
Dataاولین ماه که یک شرکت دارای اشتراک وب سایت است که در آن MRR > 0 استThe first month that a company has a website subscription where MRR > 0ماه شروع مشتری جدیدNew Customer start month
Marketingوقتی یک معامله از دیدگاه Hubspot تبدیل می شود. شرکتی که به عنوان Lead شروع به کار کرد، Lead از خط لوله MQL > SQL > Won عبور می کند.When a deal is converted from a Hubspot perspective. A company started as a Lead, the Lead goes through the pipeline of MQL > SQL > Won.برنده شدWon

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.